REGULAMENT SUSTAINABILITY IDEATHON 2022

1. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI

Prezentul program de ideație este organizat de către Asociația Ropot, cu sediul în București, Str. Grigore Ionescu, nr. 100, bl.34, sc A, ap 17, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.70 din 02.06.2010, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 27095363, având contul bancar nr. RO25INGB0000999902501509, deschis la ING Bank, Sucursala București (Office Ștefan cel Mare), reprezentată legal prin Ioana Alexandra Craioveanu, in calitate de Președinte.

Programul se desfășoară exclusiv în acord cu dispozițiile prezentului Regulament și a legislației Incidente.

2. DEFINIȚII

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înțeles (cu excepția situației în care aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens):

a) Programul – programul de ideație, organizat de Asociația Ropot, în acord cu dispozițiile prezentului Regulament;
b) Organizator – Asociația Ropot, cu sediul în București, Str. Grigore Ionescu, nr. 100, bl.34, sc A, ap 17, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.70 din 02.06.2010, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 27095363, având contul bancar nr. RO25INGB0000999902501509, deschis la ING Bank, Sucursala București (Office Ștefan cel Mare), reprezentată legal prin Ioana Alexandra Craioveanu, in calitate de Președinte;
c) Aplicant – persoanele fizice care completează formularul de înscriere și transmit
Organizatorului aplicația de participare la Program în cadrul Website-ului;
d) Participant – persoanele fizice care transmit Organizatorului aplicația de participare la Program în cadrul Website-ului și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;

e) Înscriere – Aplicația disponibilă la adresa: https://www.impacthub.ro/sustainability-ideathon/, care trebuie
completată în vederea participării la Program;
f) Soluție – produsul sau serviciul pe care Aplicantul îl dezvoltă în cadrul Programului;
g) Website – Platforma web disponibilă la adresa https://www.impacthub.ro/sustainability-ideathon/ operată de către Asociația Ropot în cadrul căreia se completează și transmit înscrierile pentru participarea la Program;
h) Premiu: premiul acordate în cadrul Programului, astfel cum acestea vor fi menționate în prezentul Regulament.

3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACCELERATORULUI

3.1. Calendarul desfășurării Programului

Programul se desfășoară după cum urmează:

a) depunerea înscrierilor;
b) etapa de selecție – evaluarea înscrierilor de către organizatori și anunțarea participanților la Program;
c) la finalul Programului, soluțiile dezvoltate vor fi evaluate de către un juriu compus din experți în domeniul climatic;
d) câștigătorii premiului de 2.000 EUR, vor fi anunțați la finalul evenimentului de pitching.

Programul se va desfășura după următorul calendar:

1-22 aprilie 2022 – perioada de completare și transmitere a înscrierii
22-27 aprilie 2022 – evaluarea înscrierilor
27 aprilie 2022 – anunțarea participanților selectați
3-6 mai 2022 – workshop-uri și sesiuni de mentorat și lucru pe echipe• 6 mai 2022 – eveniment de pitching și anunțarea câștigătorilor în cadrul unui eveniment public

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica în situații excepționale calendarul desfășurării Programului, după următoarea procedură: a) modificarea prezentului Regulament; b) notificarea prin email a Aplicanților/ Participanților cu cel puțin 3 zile înainte ca modificarea calendarului să producă efecte.

3.2. Completarea și transmiterea Înscrierii

Completarea și transmiterea Înscrierii se realizează în mod exclusiv online, în cadrul Website-ului, la
următoarea adresă: https://www.impacthub.ro/sustainability-ideathon/ 
Pentru a putea completa și transmite o Înscriere, Aplicanții vor efectua următoarele activități:
a) accesarea Website-ului;
b) completarea integrată a Înscrierii disponibile în cadrul Website-ului, la adresa https://www.impacthub.ro/sustainability-ideathon/ și transmiterea acesteia Organizatorilor prin apăsarea butonului corespunzător.

3.3. Criterii de eligibilitate

Pot participa la Competiție în mod exclusiv:
a) Echipe formate din 3-5 profesioniști (cu expertize diverse), preocupați de sustenabilitate, interesați de construirea și dezvoltarea de soluții cu impact climatic pozitiv. Proiectele propuse trebuie să fie la nivel de idee.
b) Candidații care completează în totalitate și în mod corect Înscrierea disponibilă în cadrul Website-ului la adresa: https://www.impacthub.ro/sustainability-ideathon/ și o transmit Organizatorilor până cel târziu 22 aprilie 2022, ora 23:59 (ora României).

Organizatorul nu va accepta nicio aplicație care:

a) Este generată automat de un computer;
b) Este completată de un terț;
c) Este neinteligibilă sau a fost modificată, reconstituită sau a fost falsificată.
Aplicanții sunt deplin și exclusiv răspunzători pentru a verifica dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În acest sens, Aplicanții înțeleg și acceptă că Organizatorii nu au obligația de a analiza și a aduce la cunoștință acestora dacă aplicația acestora îndeplinește sau nu criteriile de eligibilitate înainte de expirarea perioadei de aplicare (22 aprilie 2022).

3.4. Criterii de evaluare

Aplicațiile care vor fi considerate eligibile vor fi analizate de către Organizator, cu respectarea următoarelor criterii principale:
1. Experiența în domeniul climatic;
2. Potențialul de a contribui la generarea unei soluții pentru provocările Programului;
3. Seriozitatea cu care a fost completata înscrierea.

3.5. Desfășurarea Programului. Anunțarea participanților

În urma transmiterii Înscrierilor, Organizatorii vor analiza înscrierile în raport de criteriile de evaluare menționate la art. 3.4. și va selecta Participanții în Program.
Organizatorul va anunța în scris Participanții selectați în scris.
Participanții selectați se obligă să confirme Organizatorului în scris, prin email în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data anunțării Participanților selectați, intenția fermă a acestora de a participa la evenimentul final, în caz contrar, Organizatorul rezervându-și dreptul de a permite accesul la Program a următorului/ următorilor participanți de pe lista de așteptare și de a nu mai permite Participanților în culpă să participe la Programe ulterioare.

3.6. Desfășurarea Programului. Activități

Programul este compus din 4 zile de activități online:
a) Întâlnirea de kick off – 3 mai
Participanții vor cunoaște toate detaliile Programului: calendar, mod de lucru, detalii despre provocarea pentru care vor genera Soluții, mentorii și juriul Programului, precum și ceilalți participanți.
b) Ziua dedicată research-ului individual/ de echipă – 4 mai
Participanții vor avea timp să cerceteze mai multe despre cauzele, particularitățile și oportunitățile pe care le are provocarea Programului, astfel fiind mai informați pentru activitățile din zilele următoare ale Programului.
c) Ziua dedicată generării de idei – 5 mai
Participanții vor învăța cum să măsoare impactul de mediu și apoi să genereze idei de soluții pentru provocarea Programului. Aceștia vor primi feedback de la experți din domeniu și vor definitiva ideea de proiect pe care să o prezinte juriului pe 6 mai.
d) Ziua dedicată pitchului – 6 mai
Participanții vor învăța cum să creeze o prezentare, cum să susțină un pitch al unui proiect, vor crea un pitch al Soluției lor. Aceștia vor susține un pitch al Soluției lor în fața juriului Programului și vor fi evaluați pentru câștigarea premiului de 2.000 EUR.
Echipa câștigătoare va participa la un eveniment public în care își va prezenta soluția către o audiență generală.

3.7. Stabilirea câștigătorilor. Acordarea sprijinului financiar

Câștigătorii vor fi stabiliți și anunțați în cadrul evenimentului de pitching, detaliat în etapa 2 de mai sus.
Organizatorii vor oferi o finanțare nerambursabilă în valoare de 2.000 EUR echipei desemnate câștigătoare
în urma procesului de jurizare. Această sumă va fi împărțită în mod egal între toți participanții acelei echipe și transferată de către Organizator, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea acordului de premiere și a procesului verbal de premiere de către fiecare membru al echipei. Suma aferentă finanțării câștigate va fi transferată Participanților în lei, la cursul BNR din ziua evenimentului de pitching, în contul bancar al Participanților.

Din suma brută, Organizatorul va reține la sursă, va declara și va plăti taxele și impozitele aferente conform legislației în vigoare la data plății.

Organizatorul nu-și asumă nicio răspundere în cazul în care veniturile obținute în baza acordului de premiere nu sunt declarate corespunzător de către câștigători în vederea stabilirii obligațiilor fiscale care îi revin și nici cu privire la plata efectivă a obligațiilor fiscale sau a altor asemenea.

4. Confidențialitate. Drepturi de proprietate intelectuală și/sau alte drepturi comerciale

Prin elaborarea și transmiterea Înscrierii de participare în cadrul Programului, Aplicanții și Participanții conferă Organizatorului și partenerilor acestora (cu titlu gratuit, pe termen nelimitat în mod irevocabil și cu aplicabilitate în orice teritoriu) dreptul de a utiliza datele furnizate în cadrul Înscrierii și/sau al sesiunilor pentru promovarea Programului, promovarea Organizatorului și/sau a partenerilor și/sau a altor evenimente care vor fi desfășurate de către aceștia (inclusiv imaginea reprezentanților Participanților, înregistrarea video a pitch-urilor și denumirea Participanților și/sau a Soluțiilor-urilor acestora).

În acest sens, Organizatorul și partenerii acestuia, vor putea fără a se limita la: să aducă la cunoștința publicului cu titlu gratuit sau oneros, sub orice formă aleasă de Organizator, înregistrarea video a pitch- urilor Participanților, Evenimentul final în tot sau în parte, orice alte imagini sau înregistrări cu reprezentații Participanților pe durata Programului; să scrie și să publice orice articole privind desfășurarea Programului și privind Aplicația/pitch-urile Participanților etc.; să aducă la cunoștința publicului Participanții declarați câștigători, inclusiv valoarea premiilor câștigate; să folosească numele și imaginea Participanțilo. Aceste drepturi vor fi exercitate de către Organizator și partenerii săi cu bună credință și în limite rezonabile.

Prin completarea și transmiterea Înscrierii, precum și prin participarea la sesiunile Programului, Participanții înțeleg și acceptă că orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de participare nu sunt informații confidențiale. Totodată Participanții înțeleg și acceptă că orice altă persoană (inclusiv Organizatorul, Partenerii săi, ceilalți Participanți, membri juriului) pot dezvolta, poate au dezvoltat, sau sunt în curs de dezvoltare a unor proiecte similare sau identice.

Pe cale de consecință, prin participare, Participanții renunță la orice pretenții legale care ar putea rezulta din sau sunt legate de Înscrierea și/sau pitch-urile acestora.

În nicio situație Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător dacă o informație cuprinsă în Înscrierea sau pitch- urile Participanților este folosită de o terță parte, inclusiv în sensul dezvoltării unor business-uri similare.

5. Limitarea răspunderii

Participanții înțeleg și acceptă că participă la Program pe propria răspundere. Organizatorul și partenerii acestuia nu sunt răspunzători pentru decizia Participanților de a participa la Program și nici pentru eventualele consecințe ale unei astfel de participări (nici pentru daune, vătămare corporală sau deces care
ar putea apărea ca rezultat al participării la Program).

În orice situație în care răspunderea Organizatorului și a partenerilor săi ar putea fi angajată, aceștia nu răspund în nici un caz pentru beneficiul nerealizat de Participanți, pierderi de profit, clienți și alte asemenea.

6. Modificarea regulamentului de concurs. Anularea Acceleratorului

Modificarea Regulamentului de concurs va fi efectuată numai în condiții excepționale, urmând ca Organizatorul să aducă la cunoștință Aplicanților/Participanților modificările cu cel puțin 3 zile înainte ca modificările să producă efecte. Orice modificare a prezentului Regulament se va putea efectua doar prin act adițional.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Programul pentru motive întemeiate, urmând ca într-o atare situație să anunțe Aplicanții/ Participanții într-un termen rezonabil, în funcție de motivul anulării. În situația în care Programul este anulat, Organizatorul nu va fi obligat să achite Aplicanților și/sau Participanților nici un fel de compensație pentru nici un motiv și în nicio situație, dacă motivele anularii Programului sunt întemeiate.

7. Legea aplicabilă și instanța competentă

Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor săi în limba română.

Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din desfășurarea Programului se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

8. Alte dispoziții

Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale Participanților în acord cu legislația aplicabilă, precum și în acord cu Politica de Confidențialitate.
Prezentul document a fost aprobat în data de 31.03.2022 și își va produce efectele începând cu data de 01.04.2022.
Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului Regulament vă rugăm să contactați Organizatorul, folosind adresa de email: contact@impacthub.ro