CEE Climate Community Lab 2021: Scenarii pentru un viitor fără combustibili fosili
CEE Climate Community Lab 2021: Scenarii pentru un viitor fără combustibili fosili
Scroll down for the English version!

 

Decembrie 2021 − Ediția din acest an a CEE Climate Community Lab, care vizează sprijinirea inovatorilor din regiunile carbonifere din Europa Centrală și de Est, s-a încheiat. ONG-uri de renume din Polonia, Cehia și România au participat într-un proiect comun numit „Open Mind – we embrace excellence of any kind” și au decis să abordeze provocările unei tranziții echitabile către un viitor sustenabil, prin sprijinirea și implicarea comunităților.

Consolidarea comunităților locale și spijinirea regiunilor carbonifere este obiectivul general al proiectelor dezvoltate de cele trei organizații: Valea Jiului Society, The Civil Affairs Institute și TryMee Clothing, care vor primi fiecare granturi de 10.000 de euro pentru a-și implementa ideile.

„O tranziție cu adevărat echitabilă este un proces în care fiecare voce contează. Schimbarea nu este posibilă fără participarea activă a oamenilor din regiunile carbonifere. Acesta este motivul pentru care am lansat CEE Climate Community Lab, având misiunea de a conecta inovatorii din regiunea CEE, traversând granițele și consolidând eforturile acestora.” – a menționat Joanna Sabat, reprezentanta EIT Climate-KIC.

Climate Community Lab este o inițiativă a organizației europene EIT Climate-KIC și a partenerilor: 4CF, Impact Hub și Universitatea din Varșovia. Scopul său este de a sprijini locuitorii din regiunile carbonifere din Europa Centrală și de Est pentru a renunța la combustibilii fosili, precum și de a reuni oameni și organizații care sunt interesate de acțiuni pentru protecția climei în aceste regiuni.

„Cu ediția Climate Community Lab de anul acesta nu numai că am reușit să inițiem o colaborare între regiunile carbonifere din diferite țări, dar, mai important, le-am ajutat să se dezvolte pentru a crea scenarii pentru viitor. Aceste tipuri de abilități vor reprezenta baza pentru a crea împreună o nouă realitate, într-o lume fără cărbune”. – a adăugat Anna Sacio-Szymanska, reprezentanta organizației 4CF.

În cadrul scenariilor create, autorii proiectelor premiate au plecat de la premisa comună că transformarea oricărei regiuni începe de la comunitatea care locuiește acolo. De aceea, aceștia au propus crearea unor spații de co-working la nivel local, care să stimuleze dezvoltarea unor comunități puternice, capabile să producă schimbări în mediul lor.

Câștigătorul din România al grant-ului este Valea Jiului Society, un ONG de dezvoltare locală activ în Valea Jiului din anul 2018. Scopul asociației este de a oferi un cadru de lucru cetățenilor din Valea Jiului, încurajând implicarea acestora în dezvoltarea economică, socială și culturală a zonei și în tranziția echitabilă a regiunii. Principalul proiect al asociației este Valea Jiului Implicată (www.valeajiuluiimplicata.org), o coaliție formată din 21 de ONG-uri locale din Valea Jiului.

Despre proiect
Despre Climate Community Lab

Climate Community Lab a fost înființat în 2020 la inițiativa EIT Climate-KIC, cu scopul de a conecta indivizi și organizații interesate de acțiuni climatice în Europa Centrală și de Est. Anul acesta, EIT Climate-KIC împreună cu o echipă de organizații partenere – 4CF, Universitatea din Varșovia, IMPACT HUB Praga și IMPACT HUB Bucharest se concentrează pe idei care să sprijine tranziția regiunilor carbonifere către un viitor sustenabil.

 

Despre EIT Climate – KIC

EIT Climate-KIC este cea mai mare inițiativă europeană dedicată combaterii schimbărilor climatice prin inovare. Bazându-se pe o abordare sistemică, reunește cele mai reprezentative grupuri interesate din domeniul climei, din orașe, regiuni și țări europene. Lucrând cu peste 400 de parteneri din sectorul public și non-profit, din mediul academic și mediul de afaceri, EIT Climate-KIC abordează criza climatică generând schimbări profunde în domeniile de activitate care influențează emisiile de gaze cu efect de seră. Agenția a fost fondată în 2010 și este finanțată de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT). Având sediul în Amsterdam, EIT Climate-KIC este activ în 39 de țări, cu birouri în 13 dintre acestea.

 

Mai multe informații sunt disponibile pe: climate-kic.org și pe canalele de social media: Facebook, LinkedIn

CEE Climate Community Lab 2021: Scenarios for a future without coal
December 2021: This year’s edition of the CEE Climate Community Lab, aimed at supporting innovators in the coal regions of Central and Eastern Europe, has come to an end. Top NGOs from Poland, the Czech Republic and Romania, in a joint project called “Open Mind – we embrace excellence of any kind”, decided to address the challenges of a just transition by supporting and engaging their citizens.
Strengthening local communities and thus helping coal regions is the overarching goal of the projects developed by three organizations: Valea Jiului Society,  The Civil Affairs Institute, and TryMee Clothing, which will each receive grants of €10,000 to implement their ideas.

“A truly just transition is a process where every voice and every pair of hands counts. Change is not possible without the active participation of people in coal regions. This is why we launched the CEE Climate Community Lab, whose mission is to connect CEE innovators, cross borders, and strengthen their efforts.” – commented Joanna Sabat from the EIT Climate-KIC.

The Climate Community Lab is an initiative of the EU organization EIT Climate-KIC and partners: 4CF, Impact Hub and Warsaw University. Its aim is to support the inhabitants of the coal regions of Central and Eastern Europe in moving away from fossil fuels, as well as to unite people and organizations who are interested in actions for climate protection in these regions.

“With the Climate Community Lab this year, we were not only able to initiate collaboration between coal regions from different countries, but more importantly, we helped them develop to create scenarios for the future. It is these kinds of skills that will form the basis for co-creating a new reality in a coal-free world.” – Anna Sacio-Szymanska of 4CF said.

Within the framework of the scenarios created, the authors of the awarded projects started from the common assumption that the transformation of any region begins with the community living there. Therefore, they proposed the creation of local co-working spaces, which will be an impulse for the development of strong communities that will influence the introduction of changes in their surroundings.

Valea Jiului Society is a local development NGO active in Jiu Valley, Romania, since 2018. The aim of the association is to offer a framework for the citizens in the Jiu Valley encouraging their involvement in the economic, social, and cultural development of the area and in its just transition. The main project of the association is Valea Jiului Implicata (www.valeajiuluiimplicata.org), a coalition made up of 21 local NGOs in Jiu Valley.

About the project

Climate Community Lab

Climate Community Lab was established in 2020 as an initiative of EIT Climate-KIC, aiming to connect individuals and organizations who are close to climate action in Central and Eastern Europe. This year, EIT Climate-KIC together with a team of Partner organizations – 4CF, University of Warsaw, Impact Hub Praha, and Impact Hub Bucharest focuses on ideas to support the transformation of coal regions towards a sustainable future.

 

EIT Climate – KIC

EIT Climate-KIC is Europe’s largest initiative dedicated to tackling climate change through innovation. Based on a systemic approach, it brings together Europe’s most ambitious climate stakeholders across cities, regions and entire countries. Working with over 400 partners from the public and non-profit sectors, academia and business, EIT Climate-KIC tackles the climate crisis by driving profound changes in areas of human activity that affect greenhouse gas emissions. The agency was founded in 2010 and is funded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT). Based in Amsterdam, EIT Climate-KIC is active in 39 countries, with offices in 13 of them.

 

For more information, please visit climate-kic.org and our social media channels: FacebookLinkedIn.

Hai să ne cunoaștem

Despre Organizație

Misiunea

Echipa

Cariere

Presă

Hai în vizită

Universitate
Str. Tudor Arghezi, 8-10
București, 020945

Floreasca
Strada Gara Herăstrău nr 2,
București, 020334

rețeaua globală

Impact Hub

Impact Hub Bucharest face parte din rețeaua globală Impact Hub cu prezențe fizice în peste 100 de locații de pe 5 continente și cu o comunitate de peste 16.000 de membri, conectați printr-o platformă online dedicată.